Клинични пътеки

Отделение за анестезия и интензивно лечение работи по следните клинични пътеки :

 

№  КП

Наименование   на   клинична    пътека

 

106,1 Токсоалергични реакции  при  лица над 18
106,2 Токсоалергични реакции  при  лица под 18
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести