Консултативно диагностичен блок

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Консултативно - диагностичен блок /КДБ/, включва:

1.Регистратура

2.Консултативни кабинети (КК)– 13:

КК по вътрешни болести – 3;

Кабинет по ендоскопска диагностика;

КК по хирургия;

КК по акушерство и гинекология;

КК по детски болести;

КК по инфекциозни болести;

КК по нервни болести;

КК по очни болести;

КК по УНГ болести;

КК по физикална и рехабилитационна медицина;

Кабинет за преданестезиологична консултация;

3.Клинико-диагностични структури:

А/ Клинична лаборатория - Второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по

„Клинична лаборатория”.

Б/ Микробиологична лаборатория /по външен договор/

4.Отделения без легла:

А/ Отделение по образна диагностика : Второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по

„Образна диагностика”.

-ехографски кабинети;

-кабинет за конвенционална рентгенова диагностика

-скопичен

-графичен

-кабинет за КТ

Б/ Отделение по клинична патология - в изпълнение на медицинския стандарт по „ Клинична патология”.

 

Общият приемно-консултативен кабинет и регистратурата са разположени на първия етаж на болницата.
В съседство с тях са Отделение за образна диагностика и Клинична лаборатория.
Приема и обслужването на пациентите се извършва в Приемно-консултативните кабинети на съответните отделения, които са функционално свързани. Пациентите са насочени от:

Лекари от лечебните заведения за първична извънболнична помощ.
Спешна помощ и по желание на пациенти.
Следствени лица за мед.освидетелстване
В регистратура се оформят Болнични листове, мед.документация, и се записват постъпващите в стационара пациенти.